DISCLAIMER


 

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.oranjemuseumdiepenheim.nl de officiële website van Oranjemuseum Nieuwe Haghuis te Diepenheim, verder genoemd Oranjemuseum Diepenheim.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Oranjemuseum Diepenheim website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Oranjemuseum Diepenheim zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Oranjemuseum Diepenheim garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Oranjemuseum Diepenheim wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Gebruik van de Oranjemuseum Diepenheim social media

Oranjemuseum Diepenheim is actief via diverse social media kanalen, de weergegeven accounts zijn de officiële en enige juiste accounts die door Oranjemuseum Diepenheim worden beheerd.

Ander gebruikte, vergelijkbare accounts zijn niet door Oranjemuseum Diepenheim in beheer en de informatie op dergelijke accounts is door Department of Style niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Oranjemuseum Diepenheim neemt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde informatie via deze accounts.

Oranjemuseum Diepenheim word graag op de hoogte gebracht indien er onder zijn naam onjuiste of kwetsende informatie word verspreid buitenom de officiële kanalen, indien u dergelijke informatie tegen komt kunt u dit melden via info@oranjemuseumdiepenheim.nl

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Oranjemuseum Diepenheim links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Oranjemuseum Diepenheim aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Oranjemuseum Diepenheim niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Oranjemuseum Diepenheim behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oranjemuseum Diepenheim of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Oranjemuseum Diepenheim behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Oranjemuseum Nieuwe Haghuis